Algemene voorwaarden

1.Algemeen.

shop.je-jo.be is de benaming en domeinnaam van de webwinkel die eigendom is van VOF JEJOwines met maatschappelijke zetel in 1670 Heikruis, Plaats 4, ingeschreven onder het nummer BE 0644 671 502

2. Toepassingsgebied. 

Huidige algemene voorwaarden (hierna Voorwaarden) zijn van toepassing op elke commerciële transactie tussen VOF JEJO Wines (hierna Verkoper) en een natuurlijke of rechtspersoon (hierna Klant). 

Deze voorwaarden zijn essentieel voor de Verkoper en primeren op alle andere algemene voorwaarden, ook op die van de Klant. Er kan enkel van deze voorwaarden afgeweken worden bij uitdrukkelijk schrijven en na wederzijds akkoord tussen de Verkoper en de Klant. Deze voorwaarden vullen de bijzondere voorwaarden die eigen zijn aan elke contractuele verhouding aan. 

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. De Klant kan op ieder moment en op eenvoudig verzoek een exemplaar van de op dat ogenblik geldende algemene voorwaarden aan de Verkoper vragen, die zulks onverwijld aan de Klant overmaakt. 

3. Aanvaarding van de voorwaarden. 

De Klant wordt geacht de voorwaarden te kennen, begrijpen en aanvaarden vanaf het plaatsen van een bestelling, ongeacht of de bestelling via een online of papieren bestelorder of ter plaatse gebeurt. 

4. Bestekken en prijsoffertes. 

De prijsoffertes opgesteld door de Verkoper zijn steeds gebaseerd op de op dat moment geldende voorwaarden van lonen, goederen, materialen en diensten. Indien er zich dienaangaande lopende de duurtijd van de offerte wijzigingen zouden voordoen, behoudt de Verkoper zich uitdrukkelijk het recht voor zijn prijzen en tarieven op evenredige wijze aan te passen aan deze gewijzigde waarden. 

Door de ondertekening van het bestek of de offerte verbindt de Klant zich tot de aankoop van de daarin vermelde goederen en/of diensten. 

De bestekken zijn slechts bindend voor de Verkoper na zijn schriftelijke bevestiging of het versturen van de factuur. 

5. De leveringstermijn. 

De leveringstermijnen worden bij wijze van inlichting verstrekt en binden de Verkoper niet. Ze zijn louter indicatief. Mogelijke vertraging in de levering geeft de Klant geen recht op schadevergoeding lastens de Verkoper, noch op ontbinding van de overeenkomst lastens de Verkoper. 

De Verkoper verbindt zich ertoe om binnen een redelijke termijn te leveren, zulks afhankelijk van de specifieke eisen en medewerking van de Klant en van de concrete (al dan niet externe) omstandigheden. Ingeval de redelijke termijn overschreden wordt, geeft de Verkoper daarbij de nuttige duiding aan de Klant. 

6. De prijs. 

De op de webwinkel aangegeven verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief alle belastingen, maar exclusief de verzendingskosten. De verzend- en leveringskosten zijn voor de klant en worden berekend op het einde van de bestelling, in aanvulling op de prijs van de geselecteerde producten. De verzend- en leveringskost wordt afzonderlijk vermeld tijdens het afrekenen van de bestelling en kunnen variëren per dag en per bestelling.

7. De betaling. 

Er zijn verschillende betalingsmogelijkheden van toepassing voor aankopen op onze webshop:

Bankkaart (Bancontact)

Belfius Direct Net 

KBC/CBC Payment Button

Voor alle online bestellingen wordt een betaling geëist alvorens de goederen worden geleverd!

8.Voorraad

VOF JEJOwines behoudt zich het recht voor om bij het wisselen naar een nieuwe jaargang de klant op te hoogte te brengen van deze wijziging na de bestelling. VOF JEJOwines behoudt zich eveneens het recht voor een product niet te leveren wanneer het niet meer in voorraad blijkt te zijn. In de mate van het mogelijke zal VOF JEJOwines de klant verwittigen in geval de levering vertraging oploopt. Eventueel heeft de klant de mogelijkheid de bestelling gedeeltelijk of volledig te annuleren en dit zonder bijkomende kosten.

8. De factuur. 

De Klant moet elke protest van een factuur formuleren via een aangetekend schrijven, dat gericht is aan de Verkoper, binnen de 7 (zeven) kalenderdagen na verzending van de factuur. De Klant moet het protest uitgebreid schriftelijk motiveren. Een commerciële geste brengt geen enkele erkentenis met zich mee. Gebrek aan protest binnen die termijn zal onherroepelijk aanvaard worden als aanvaarding van de daarmee overeenstemmende prestaties en de aanrekening daarvan. 

Eerder onvoorwaardelijk betaalde facturen kunnen niet opnieuw in twijfel getrokken of geprotesteerd worden. 

Het verzoek om aan een derde te factureren moet bij de prijsaanvraag of de orderbevestiging uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld worden. Elke Klant die een bestelling plaatst met het verzoek om deze aan een derde partij te factureren, is en blijft zelf en persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling  van deze factuur, zelfs indien de leverancier zich met deze wijze van facturatie akkoord verklaard heeft, behalve in de gevallen waarin de derde partij de bestelbon mee heeft ondertekend. 

9. Aanvaarding van de geleverde goederen en diensten. 

De Klant wordt geacht de geleverde goederen en diensten te aanvaarden, tenzij ingeval van een klacht die geformuleerd is per aangetekend schrijven, gericht aan de Verkoper, binnen de 5 (vijf) kalenderdagen vanaf de levering van het goed of de dienst aan de Klant. De Klant moet de klacht uitgebreid schriftelijk motiveren. 

10. Annulering van de bestelling. 

Ingeval de Klant de bestelling eenzijdig wenst te annuleren, moet hij dit doen via een aangetekend schrijven, dat gericht is aan de Verkoper. 

Ingeval van eenzijdige annulering van de bestelling door de Klant voor de aanvang van de dienstverlening, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van de waarde van de bestelling, steeds met een minimum van 250 EUR. 

Ingeval van eenzijdige annulering van de bestelling door de Klant na de aanvang van de dienstverlening, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van de waarde van de bestelling, steeds met een minimum van 250 EUR, vermeerderd met de reeds gemaakte kosten en na verrekening van de stand van de werken. 

De Verkoper behoudt evenwel ten allen tijde zijn recht om zijn werkelijk geleden schade aan te tonen en een volledige vergoeding daarvoor te vorderen. 

11. Aansprakelijkheid. 

De Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten of problemen die te wijten zijn het abnormaal, slecht of verkeerd gebruik van de geleverde goederen of diensten door de Klant, noch voor de (in)directe schade die daaruit voortvloeit. 

12. Recht op teruggave. Niet goed, geld terug!

VOF JEJOwines biedt de klant 14 kalenderdagen de tijd om de bestelde artikelen terug te sturen zonder extra kosten, met uitzondering van de retourkosten. Deze termijn start van zodra de wijn afgeleverd werd. Het recht op teruggave voorziet dat enkel goederen die opnieuw verkocht kunnen worden door VOF JEJOwines, kunnen worden teruggezonden. Onvolledige, beschadigde of vuile producten worden niet teruggenomen. Van zodra de klant gebruik maakt van zijn/haar recht op teruggave, engageert VOF JEJOwines zich om het totaalbedrag van de bestelling contant terug te betalen binnen een termijn van maximum 30 dagen. De Wijnzolder aanvaardt geen “Tevreden of geld terug” retour voor de volgende producten:

Geopende flessen. Enkel gesloten flessen kunnen worden geretourneerd ter creditering.

Flessen wijn met een rekening, kasticket, aankoop of factuur ouder dan 2 maanden.

Onvolledige, beschadigde of vuile artikels.

Kelderresten

Teruggestuurde goederen worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun gesloten originele verpakking, zonder beschadigingen aan de fles en etiket.

13.Privacy

De persoonlijke gegeven die de klant aan VOF JEJOwines bezorgd heeft, worden enkel opgenomen in de bestanden van VOF JEJOwines. Zij worden verwerkt teneinde het beheer van onze webwinkel te verzekeren, alsook om de klant in te lichten inzake onze artikelen, diensten, promoties en acties. Indien de klant niet meer wenst gecontacteerd te worden door VOF JEJOwines voor commerciële doeleinden, dient hij dit te melden via info@JE-JO.be.

14.Leeftijdsrestrictie

Gezien de wettelijke minimumleeftijd voor het kopen van alcohol bepaald is op 16 jaar en voor sterke dranken op 18 jaar, is het ten strengste verboden wijn of andere dranken uit ons aanbod te bestellen voor deze leeftijdsgroepen.

Indien er twijfel mocht bestaan over de leeftijd van de afnemer op het moment van levering  of afhaling  wordt zijn of haar identiteitskaart gevraagd. Indien de afnemer ons op geen enkele wijze kan verifiëren dat hij wel degelijk de minimumleeftijd van 16 of 18 jaar heeft bereikt; eigenen wij ons het recht toe de transactie te annuleren.

15. Overmacht. 

Ingeval de Verkoper de overeenkomst tijdelijk niet (volledig) kan uitvoeren ten gevolge van bijvoorbeeld (maar niet limitatief) overmacht, staking, lock-out, brand, rellen, ziekte of om het even welk evenement waarover de Verkoper geen controle heeft, geeft dit de Klant geen recht op schadevergoeding lastens de Verkoper, noch op ontbinding van de overeenkomst lastens de Verkoper. 

Ingeval de Verkoper de overeenkomst definitief niet (volledig) kan uitvoeren ten gevolge van bijvoorbeeld (maar niet limitatief) overmacht, staking, lock-out, brand, rellen, ziekte of om het even welk evenement waarover de Verkoper geen controle heeft, behoudt hij zich het recht voor om de overeenkomst met de Klant te beëindigen zonder daarvoor enige schadevergoeding aan de Klant verschuldigd te zijn. 

15. Bevoegdheidsclausule. 

Bij geschillen in het kader van een overeenkomst tussen de Verkoper en de Klant zijn de Nederlandstalige Rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd om daarvan kennis te nemen, ongeacht de woonplaats van de Klant of de plaats van levering of dienstverlening. 

16. Toepasselijk recht. 

Het Belgisch recht is toepasselijk op alle overeenkomsten tussen de Verkoper en de Klant.